De kleine lettertjes

algemene voorwaarden

Contactgegevens

Sarena’s Keuken
Sarena Solari
Dorpsstraat 26, 9536PE Ees
contact@sarenaskeuken.nl
www.sarenaskeuken.nl

KVK: 64505065
BTW: NL002227391B59

Artikel 1 – Algemeen 

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten met betrekking tot de door Sarena’s Keuken te verrichten diensten en/of te leveren goederen.

Artikel 2 – Werkingssfeer

2.1 De opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het aangaan van een overeenkomst met Sarena’s Keuken of het deelnemen aan een activiteit van Sarena’s Keuken.

2.2 Bij strijdigheid van deze voorwaarden met algemene voorwaarden van de opdrachtgever prevaleren eerstgenoemde tenzij Sarena’s Keuken en de opdrachtgever anders schriftelijk overeenkomen.

2.3 Sarena’s Keuken is alleen gebonden aan de overeenkomst en/of wijzigingen daarvan en/of aanvullingen daarop, als ze die schriftelijk heeft geaccepteerd.

Artikel 3 – Totstandkoming overeenkomst

3.1 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever schriftelijk een aanbod van Sarena’s Keuken aanvaardt. De opdrachtgever ontvangt van Sarena’s Keuken een schriftelijke bevestiging van de overeenkomst.

Artikel 4 – Prijs

4.1 Op verzoek van de opdrachtgever brengt Sarena’s Keuken een offerte uit voor een in overleg overeengekomen workshop op maat. Sarena’s Keuken is vrij om tijdelijke arrangementen tegen een speciaal tarief aan te bieden.

4.2 Sarena’s Keuken behoudt zich het recht om prijswijzigingen, die plaatsvinden tussen de opdrachtbevestiging en de uitvoering ervan, aan de opdrachtgever door te berekenen. Sarena’s Keuken is verplicht deze prijswijziging zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever mede te delen en te verklaren.

Artikel 5 – Betaling

5.1 Alle gepubliceerde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven. Prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen en typefouten.

5.2 Betalingen voor workshops dienen te geschieden voorafgaande aan de workshop. Kosten die op nacalculatie worden berekend dienen voldaan te worden in de kookstudio, direct aansluitend aan de workshop.

5.3 Bij een workshop op maat voor een privé-groep dient na opdrachtbevestiging een aanbetaling te worden voldaan van 50% van het totaalbedrag. Het restbedrag dient uiterlijk 3 dagen voor aanvang van de workshop te worden voldaan. Indien niet aan de betaling van het restbedrag is voldaan voor aanvang van de workshop dient dit bedrag in de kookstudio afgerekend te worden op de dag van de workshop.

5.4 Facturen dienen binnen 14 dagen te worden voldaan. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 5% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

Artikel 6 – Opdrachtwijzigingen

6.1 Wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst, door of namens de opdrachtgever, die leiden tot kosten die niet in de opdrachtbevestiging zijn opgenomen (bijvoorbeeld extra deelnemers) worden aan de opdrachtgever op basis van nacalculatie in rekening gebracht.

6.2 Bedoelde wijzigingen dienen uiterlijk 3 dagen voor aanvang van de workshop en schriftelijk aan Sarena’s Keuken te worden kenbaar gemaakt en door Sarena’s Keuken te worden geaccepteerd. Alleen dan ligt het risico van de tenuitvoerlegging in deze bij Sarena’s Keuken.

Artikel 7 - Beëindiging van de overeenkomst

7.1 De volgende annuleringsvoorwaarden zijn van toepassing voor de workshops op maat voor privé-groepen:
- Bij annulering van de gehele workshop na opdrachtbevestiging worden 10% administratiekosten in rekening gebracht.
- Bij annulering van de gehele workshop tussen 3 weken en 3 dagen voor aanvang van de workshop wordt 50% van de prijs in rekening gebracht.
- Bij annulering van de workshop vanaf 3 dagen voor aanvang van de workshop zijn de kosten 100% van de prijs. Dit geldt zowel voor het annuleren van de gehele workshop als voor het annuleren van individuele deelnemers.
- Het wijzigen van het aantal deelnemers kan tot 3 dagen voor aanvang van de workshop met een maximum van 20% op het totale aantal deelnemers en nooit minder dan het minimale aantal deelnemers zoals overeengekomen.
- Annulering van de workshop of wijziging van het aantal deelnemers dient altijd schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan Sarena's Keuken.

7.2 De volgende annuleringsvoorwaarden zijn van toepassing voor de workshops op inschrijving welke via de website aangeschaft kunnen worden.
- Bij annulering van de inschrijving voor de workshop tussen 3 weken en 3 dagen voor aanvang van de workshop wordt 50% van de prijs in rekening gebracht.
- Bij annulering van de inschrijving voor de workshop vanaf 3 dagen voor aanvang van de workshop zijn de kosten 100% van de prijs.
- Annulering van een inschrijving voor een workshop dient altijd schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan Sarena's Keuken. Het is een deelnemer altijd toegestaan een ander persoon in zijn of haar plaats deel te laten nemen aan de workshop. Dit dient uiterlijk voor aanvang van de workshop schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan Sarena's Keuken.

7.3 Het minimale aantal deelnemers aan de workshop op inschrijving welke aangeschaft kan worden via de website is 8 personen. Indien het minimale aantal deelnemers niet wordt gehaald heeft Sarena’s Keuken het recht de te annuleren tot 3 dagen voor aanvang van de workshop. Sarena’s Keuken zal de Opdrachtgever hiervan schriftelijk op de hoogte stellen en het reeds betaalde bedrag binnen 7 dagen restitueren. Sarena’s Keuken hoeft over dit bedrag geen rente of andere vergoedingen te voldoen.

7.4 Sarena’s Keuken heeft te allen tijde het recht een overeenkomst te beëindigen, in geval de opdracht in strijd is met enige wettelijke of andere van overheidswege gegeven bepaling. Sarena’s Keuken heeft tevens het recht een overeenkomst te beëindigen, indien de inhoud naar haar oordeel de belangen en/of goede naam van haar onderneming beschadigen kan.

7.5 Indien de veiligheid van gasten, personeel en/of opdrachtgever onvoldoende wordt gewaarborgd of bij oneigenlijk gebruik van ter beschikking gestelde materialen, is Sarena’s Keuken gerechtigd naar eigen inzicht af te wijken van de al gesloten overeenkomst, dan wel deze op kosten van de in gebreke blijvende partij geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Artikel 8 - Aansprakelijkheid

8.1 Deelname aan een workshop geschiedt op eigen risico. Dit houdt in dat Sarena’s Keuken niet aansprakelijk gesteld kan worden voor persoonlijk letsel of schade als gevolg van het gebruik van keukengereedschap en apparatuur en het nuttigen van al of niet zelf vervaardigde gerechten.

8.2 Sarena’s Keuken aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor schade aan, of verlies en diefstal van meegebrachte persoonlijke eigendommen.

8.3 Schade aan materialen door oneigenlijk gebruik zijn voor rekening van de gebruiker.

Artikel 9 - Retourneren

9.1 Gesigneerde boeken kunnen niet worden geretourneerd.

Deze website gebruikt cookies